top of page
Walk_blanc.png

Handige tools

flèche1_mauve.png

Handige tools en informatie om beter te voet door Brussel te gaan.

Op deze pagina vind je een overzicht van handige tools en nuttige informatie om beter je weg te vinden door Brussel. Gaande van interactieve kaarten tot open source projecten, vooraf uitgestippelde wandelingen en een technisch vademecum over voetgangersvoorzieningen. Er is voor elk wat wils!
 

Heb je zelf nog niets toe te voegen? Geef ons gerust een seintje!

fixmystreet-site.png

Fix My Street

Meld problemen in de publieke ruimte in Brussel en draag zo je steentje bij aan een betere stad.

Geef het adres van het probleem door, zodat mankementen aan voetpaden, verstopte rioolputjes, beschadigd stadsmeubilair, zwerfvuil, hinderend groen- of ander afval, kapotte verlichting... aangepakt kunnen worden. Door dit te doen, draag je bij aan de verbetering van voetgangerstrajecten en krijgen we dus een aangenamere stad.

conseillersmobilite.jpg

Overzicht van mobiliteitsadviseurs

De mobiliteitsadviseurs zijn de specialisten ter zake binnen hun instelling (administratie, gemeente, bedrijf, vereniging, kabinet) en beogen het volgende:
een link vormen tussen de vele betrokkenen bij de mobiliteitsproblematiek; opvolgen van mobiliteitsprojecten van concept tot uitvoering op het terrein; identificeren van slecht functionerende mobiliteitssituaties, oplossingen aanreiken en helder communiceren naar het brede publiek. Klik op onderstaande knop om te weten wie de mobiliteitsadviseur in jouw buurt is:

Au-dela-du-pentagone-le-centre-ville-met

"De Vijfhoek voorbij"
Centrale rol van voetgangers in de publieke ruimte: de voetgangerszone 

Het Brussels Centre Observatory (BCO) heeft gedurende 4 jaar een uitwisselingsplatform op poten gezet, waar alle kennis over het stedelijke centrum van Brussel wordt gedeeld tussen meerdere actoren met verschillende expertises. De komst van de voetgangerszone stond synoniem voor dromen die uitkwamen, maar even goed voor controverse en paradoxen. De verandering van het denkkader rond mobiliteit en stedenbouw bracht verschillende uitdagingen met zich mee, beïnvloed door diverse dynamieken, acties en toekomstbeelden. Deze publicatie presenteert het werk van het 4 jaar durend onderzoek en stelt methodes voor om het overheidsbeleid te ontkokeren. 

Is de voetgangerszone er voor de voetgangers of is het een gedeelde ruimte? Is de voetgangerszone gekoloniseerd door winkels? Is dit de optimale ruimte voor sociale interactie? Is de plek “gedisneyficeerd” of is het publieke ruimte die beantwoordt aan de behoeftes van de inwoners? 

 

Het rondetafelgesprek van het BCO vind je hier: https://vimeo.com/498378846

cahier GO10.png

Vademecum voor een voetgangersvriendelijke stad

Deze handleiding biedt een technische ondersteuning aan alle actoren die betrokken zijn bij de verbetering van de voetgangersinfrastructuur en de bevordering van het wandelen in Brussel met het oog op de ontwikkeling van wijken op voetgangersmaat: verkeersregeling, fijnmazig netwerk, toegangswegen tot het openbaar vervoer, schoolstraten, straten en pleinen voor voetgangers...

STAPAS1 - BRUSSEL HAREN - CAROLINE JADOT

Een herwaardering van het trage wegennetwerk in Haren

“Haren geniet van een zeer dicht en oud netwerk van steegjes en paden. Al deze verbindingen samen zijn ongeveer 10 km lang. De laatstje jaren zijn echter veel steegjes en paden verdwenen. Sommige zijn opgenomen in infrastructuurprojecten, andere in woningbouwprojecten en nog andere verdwenen door dertig jaar niet te gebruiken.”

 

In opdracht van stad Brussel stelden het studiebureau Artgineering en de vzw Trage Wegen een vademecum samen voor de praktische herwaardering van de trage wegen in Haren. Daarbij werd telkens rekening gehouden met hun bevoegdheid die lokaal tot regionaal gaat.   

De eerste ingrepen en de bewegwijzering van de trage wegen zijn al uitgevoerd. Zo wordt de Atlas der Buurtwegen van Haren bijgewerkt en gedigitaliseerd, worden paden beter zichtbaar gemaakt door ze te benoemen en straatnaambordjes aan te brengen. 

Het doel is het netwerk van trage wegen in stand te houden en te verfijnen om actieve mobiliteit te bevorderen en tegelijk het landelijke karakter van dit deel van Brussel te bewaren. 

Het voetgangersnetwerk is onderling met elkaar verbonden en omvat kortere wegen tussen de verschillende centra van de wijk (stations, winkels en voorzieningen), maar biedt ook plaatsen om te flaneren en te ontdekken. 

databankpubliekeruimte.jpg

Overzicht goede voorbeelden voor voetgangersvriendelijke ruimte

Via deze dataank wil het Infopunt Publieke Ruimte goede praktijken en voorbeelden verspreiden rond de inrichting van publieke ruimte op menselijke schaal. Plekken die uitnodigen om te wandelen, sociaal contact bevorderen en een hefboom zijn voor sociale, economische en ecologische ontwikkeling. Infopunt Publieke Ruimte pleit voor een kwaliteitsvolle openbare ruimte die verder gaat dan de (her)inrichting van een straat of een plein met een bankje of een boom. Dit vereist een grondige analyse van het voetgangersgedrag, van interacties met de fysieke omgeving en van de verschillende manieren waarop voetgangers de openbare ruimte gebruiken. 

De databank, die gratis online is te raadplagen, is bedoeld voor beleidsmakers, professionals en iedereen die de voetganger centraal wil stellen bij de inrichting van de openbare ruimte.

garance.jpg

De verkenningstocht van Garance, een participatieve tool voor betere publieke ruimte

Veel voetgangers hebben zich wel al eens onveilig gevoeld onderweg. Vrouwen zijn hier vaker het slachtoffer van. Garance vzw organiseert (op basis van in Canada uitgevoerd onderzoek) verkennende tochten in kleine groepen om hun gewaarwordingen, emoties en indrukken te observeren en zo de mening van vrouwen over de publieke ruimte bloot te leggen. Wat horen we? Wat ruiken we? Is het aangenaam om hier te wandelen? Zou het (on)plezierig zijn om hier op iemand te wachten? Hoe ver kan ik zien? Waar voel ik me goed bij?

Het doel: de voorzieningen (of het gebrek aan voorzieningen) identificeren die zorgen voor onaangename gewaarwordingen en vrouwen er soms toe brengen bepaalde plaatsen te vermijden of hun route aan te passen. De verschillende bevindingen worden in het verslag opgenomen. Deze methode leidt tot voorstellen, nieuwe ideeën en aanbevelingen.

walk21charter.jpg

Het "International Charter for Walking"

Het International Charter for Walking biedt een gemeenschappelijk beleidskader voor wandelen waarbij steden, autoriteiten, organisaties, buurtcomités en individuen zich kunnen aansluiten om de visie en principes te ondersteunen en in gang te zetten. Het charter werd ontwikkeld tijdens de internationale Walk21-conferenties, te beginnen in Portland in 2003. Het charter werd gelanceerd in Melbourne in 2006 en is opgesteld door deskundigen uit meer dan 35 landen. Het charter brengt de behoeften van voetgangers in kaart en biedt een kader waarmee overheden hun beleid, activiteiten en samenwerkingsverbanden kunnen richten op het creëren van een cultuur waarin wandelen de norm is. Tot dusver is het charter ondertekend door meer dan 5.000 mensen, waaronder 500 gemeenten. Voeg gerust ook jouw handtekening toe!

gr-topoguidebxl.png

GR-paden in Brussel

Wil je gaan wandelen in Brussel? Verkies je een lus die je terugbrengt naar je vertrekpunt? Dan is deze gids iets voor jou. Je vindt knooppuntwandelingen in Brussel en omgeving waarbij de witte en rode GR-markeringen worden gevolgd. De routes nodigen je uit om de Brussels te voet te leren kennen. Je doorkruist meer dan 70 groene plekken, via paden, sporen, wegeltjes en soms zelfs door een weiland. In het boek vind je 12 routes van 7 tot 26 km lang, samen goed voor 243,5 km aan wandelplezier. Naar goede GR-gewoonte zijn de routes gedetailleerd beschreven en voorzien van een duidelijke kaart. Je krijgt er ook culturele en toeristische info bovenop, en tips om je te bevoorraden. De gids is enkel in het Frans beschikbaar. 

mettezvous.jpeg

Actie
“Mettez-vous sur/à notre place”

Kom jij ook wel eens weggebruikers tegen die zich het voetpad, een zebrapad, de ingang van een park of een parkeerplaats voor mensen met een beperking toe-eigenen of blokkeren? Het is niet alleen vervelend en hinderlijk, maar vooral verboden en gevaarlijk voor voetgangers, fietsers en mensen met beperkte bewegingsvrijheid.
Je kan deze inbreuken signaleren aan de gemeente, maar normaal zou de politie al ter plaatse moeten zijn om in te grijpen. Daarom stelt Tous à Pied, Cawab & Gracq een andere oplossing voor: actie! Laat je stem horen door de post-it “Mettez-vous sur/à notre place” op de voorruit te kleven van de auto's die fout geparkeerd staan. Wil je graag zo'n pakje? Stuur dan een mail naar info@tousapied.be met je adres en het aantal gewenste post-its. (Enkel in het Frans)

vademecum voie lentes.png

Praktisch handboek om trage wegen in Brussel te herwaarderen

25 recepten die de gemeenten kunnen gebruiken om het netwerk van trage wegen te verbeteren. Zeer concrete Brusselse voorbeelden van interventies en maatregelen die het padennetwerk verdichten en sterker maken, op lokaal en gewestelijk niveau. Het geheel van deze recepten biedt een mooi overzicht van acties op korte, middellange en lange termijn. Laat je inspireren en moedig je gemeente aan.

mobigis.png

MOBIGIS

MOBIGIS is het geografisch informatiesysteem van Brussel Mobiliteit. Het cartografisch portaal laat toe om allerlei gegevens op kaart te visualiseren, te meten, bij te tekenen...

Je kunt gemakkelijk gegevens filteren en verschillende types data rond voetgangers aan) en afvinken (bvb STAPAS, Groene Wandeling, be.running)

Je kunt het voetgangersnetwerk visualiseren, opzoeken wie voor welke straat verantwoordelijk is en zien hoe jouw straat gecategoriseerd staat:  

  • PLUS: de grote verkeersassen op grootstedelijke schaal, 

  • COMFORT: straten die de grote assen verder aanvullen en de verschillende polariteiten van de hoofdstad invullen, 

  • WIJK: straten die een duidelijke invulling aan wijken en stedelijke functies geven en er daarbijvoor zorgen dat het netwerk goed functioneert en naadloos in de publieke ruimte is geïntegreerd.

goodplanet-brevetpieton.jpg

Voetgangersbrevet en de gele veter: kinderen leren voetganger worden

Good Planet laat kinderen op school kennismaken met voetganger zijn. In 4 stappen leren de kinderen op een oversteekplaats over te steken en zich op een voetpad te bewegen. Ze krijgen een theoretische uitleg, gevolgd door oefeningen binnen de school, waarna ze ze ervaring opdoen op straat om uiteindelijk na een evaluatie een brevet te krijgen.
Elk jaar wordt een oproep gedaan aan de Brusselse scholen: de opleiding voor leerlingen van de lagere scholen is op inschrijving en is volledig kosteloos. 

Code_de_la_route_(10).jpg

Over de
wegcode

De wegcode is opgesteld uit twee vaststellingen en na talrijke raadplegingen:
(1) de meeste ernstige ongevallen waarbij voetgangers, mensen met een beperkte mobiliteit en fietsers zijn betrokken, gebeuren binnen de bebouwde kom.
(2) deze groepen kwamen nauwelijks aan bod in de wegcode, die voornamelijk gericht was op het autoverkeer.

 

Bij koninklijk besluit van 4 april 2003 werden daarom belangrijke wijzigingen aangebracht in de wegcode. Deze wijzigingen, die sinds 2004 van kracht zijn, hebben vooral tot doel een beter evenwicht tussen de verschillende types gebruikers te waarborgen en de verkeersveiligheid voor zwakke weggebruikers te vergroten. Deze wijzigingen zijn het resultaat van talrijke vergaderingen waaraan vertegenwoordigers van voetgangers-, fietsers-, gehandicapten- en ouderverenigingen deelnamen.   

De verkeerswet valt onder de bevoegdheid van de federale overheid. Alle wijzigingen van de verkeersregels worden op dit bestuursniveau aangebracht, met uitzondering van de snelheidsbeperkingen, die zijn geregionaliseerd. Voor elke wijziging wordt het advies van de gewesten gevraagd. Om een advies te kunnen uitbrengen, legt de minister van mobiliteit het dossier voor aan het gewest, die op haar beurt een advies uitbrengt aan de federale regering. 

Op federaal niveau zit de vzw Voetgangersbeweging in de Federale Commissie voor Verkeersveiligheid om de voetgangers te vertegenwoordigen. De regels van de wegcode die concreet op het terrein worden toegepast, worden beschreven in de code van de wegbeheerder, die volledig geregionaliseerd is. Elke regio deze aanpassen waarop het voor advies wordt voorgelegd aan de Gewestelijke Mobiliteitscommissie (GMC), waarin het platform walk zetelt.

bral-PiekabooKaart-2.png

Piek-a-boo van Bral  

De luchtkwaliteit in Brussel moet worden verbeterd! Dat is in het belang van onze volksgezondheid. Daarom heeft BRAL, in samenwerking met Leefmilieu Brussel en de VUB, luchtkwaliteitsmeters geplaatst om de luchtvervuiling in Brussel te meten. Zo kregen we een zicht op de vervuilingspieken.

 

Voor BRAL ging het echter over meer dan meten alleen. Met deze resultaten kon BRAL de Brusselaars mobiliseren om het debat aan te gaan rond de problemen en oplossingen voor een gezond Brussel. 

charte revetements.png

Handvest van de verhardingen voor voetgangersvoorzieningen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Brussel Mobiliteit heeft dit handvest opgesteld waarin de verschillende soorten verhardingen voor voetgangersvoorzieningen worden opgesomd. Ook de procedures voor de uitvoering ervan komen aan bod. Het doel: ervoor zorgen dat deze voorzieningen toegankelijk en kwaliteitsvol zijn voor mensen met beperkte mobiliteit.

Mensen met een beperkte mobiliteit zijn niet alleen mensen met een andere lichamelijke of geestelijke validiteit, maar ook zwangere vrouwen, kinderen, bejaarden, mensen die snel moe worden... Als je om de een of andere reden moeilijkheden ondervindt om je te verplaatsen, kan je als een persoon met beperkte mobiliteit beschouwd worden. Alle voetgangers profiteren mee van een wegdek dat is aangepast aan de meest kwetsbare gebruikers.

openstreetmap-brussel.png

OpenStreetMap

OpenStreetMap is een kaart van de hele wereld (en dus ook van Brussel) en een uitgelezen alternatief voor Google Maps. De kaart wordt gratis aangeboden onder een open source licentie. De informatie wordt aangeleverd door vrijwilligers, kan door iedereen aangepast worden en is voortdurend in ontwikkeling. De grote troef van OpenStreetMap: je vindt er veel meer onbekende paden en kleine doorsteken die interessant zijn voor voetgangers. 

promenadeverte.jpg

De Groene Wandeling - wegwijzers die je doen wandelen

Laten we de groene Rand rond Brussel ontdekken! De Groene Wandeling is een mooi aangeduide wandellus rond Brussel, goed voor zo'n 60km wandelplezier. Je kan de lus opdelen in 7 trajecten van 5 tot 12 km, die je langs uiteenlopende Brusselse landschappen voeren (stedelijk, landelijk, industrieel.) en je de vele groene plekken in Brussel laten ontdekken. De Groene Wandeling is perfect aangeduid, te volgen in 2 richtingen, heeft een variant voor zowel voetgangers als fietsers en is simpelweg een echt pareltje om de groene rand rond Brussel op je eigen tempo te ontdekken. Een kaart en een gps-route zijn ook beschikbaar.

bottom of page