top of page
Walk_noir.png

Privacyverklaring

2024

Wij vinden het uiterst belangrijk de privésfeer van onze gebruikers te respecteren en behandelen hun persoonlijke gegevens strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met de geldende wetgeving. 

Deze privacyverklaring werd opgesteld om je transparante informatie te verschaffen over de gegevens die wij verzamelen, het doel erachter, hoe we deze gegevens gebruiken en de rechten die jij hebt met betrekking tot de verwerking van jouw persoonlijke gegevens.

Gelieve deze privacyverklaring zorgvuldig door te lezen. Indien je nog vragen hebt, aarzel dan zeker niet contact met ons op te nemen via mail. > info@walk.brussels.

1. Wie is verantwoordelijke voor de behandeling van jouw persoonlijke gegevens?

2. Voor welke doeleinden houden wij jouw gegevens bij?

 Walk.Brussels verzamelt en verwerkt jouw gegevens hoofdzakelijk voor: 

 

 

 • Deelname aan activiteiten en projecten;

 • Opvolging en beantwoorden van verzoeken om advies en begeleiding; 

 • Het beantwoorden van verzoeken om informatie;

 • Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen;

 • Het beheer van leden en lidmaatschappen;

 • De verwerking van aankopen, klanten- en leveranciersbeheer; 

 • Partnerships en samenwerkingsovereenkomsten;

 • Het beheer met betrekking tot de coördinatie van vrijwilligers; 

 • Het bestuur van de vereniging; 

 • De toekenning van subsidies door de overheid; 

 • Public relations en direct marketing;

 • Om tevredenheidsenquêtes af te nemen rond evenementen waarvoor de gebruiker zich heeft ingeschreven; 

 • Elk ander doeleinde waarvoor de gebruiker zijn uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven.

Walk.Brussels is verantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens.  

Walk.Brussels vzw

Marcqstraat 17, 1000 Brussel

KBO nr: 0763.755.036

info@walk.brussels

flèche3_jaune.png
flèche2_jaune.png

3. Welke gegevens verzamelen wij?

 

Volgend uit de doelstellingen beschreven in punt 2, zijn de - al dan niet persoonlijke - gegevens die met Walk.Brussels worden gedeeld, de gegevens die jij vrijwillig met ons hebt gedeeld tijdens je bezoek aan de website. Bijvoorbeeld door formulieren in te vullen of je in te schrijven op nieuwsbrieven via de website, via de mobiele applicatie of de sociale netwerken gelinkt aan Walk.Brussels. Dit omvat de volgende gegevenscategorieën:  

 

 • persoonlijke gegevens zoals voor-en achternaam, geslacht, e-mailadres, geboortedatum en fysieke contactgegevens; 

 • bankgegevens die nodig zijn voor bepaalde diensten zoals bankrekeningnummers, IBAN en BIC/SWIFT;

 • factuurgegevens; 

 • communicatie tussen Walk.Brussels en jou; 

 • het domeintype waarmee je verbinding maakt met het internet; 

 • het aan jou toegewezen IP-adres; 

 • de datum en het tijstip waaorp je onze site hebt bezocht; 

 • locatiegegevens of andere communicatiegegevens; 

 • de pagina's die je op onze site bezocht hebt; 

 • het type browser, platform en/of besturingssysteem dat je gebruikt; 

 • de zoekmachine en de trefwoorden die zijn gebruikt om onze website te vinden

 • alle andere gegevens die ons eventueel verstrekt worden. 

4. Op welke manier verzamelen wij je gegevens?

 

Het merendeel van je gegevens wordt met ons gedeeld door jouw actieve tussenkomst. Andere gegevens zoals datum en tijdstip waarop je onze site bezoekt, pagina's die je raadplaagt of locatiegegevens, worden automatisch opgeslagen via de servers en de "cookies" die op onze site zijn geplaatst.

5. Worden je gegevens beschermd?

 

Wij vinden het uiterst belangrijk de privésfeer van onze gebruikers te respecteren. Wij passen een strikt privacybeleid toe en nemen alle nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat onze servers zo goed als mogelijk ongeoorloofd(e) lekken, vernietiging, verlies, verspreiding, gebruik, toegang of wijziging voorkomen. 

6. Hoe lang worden jouw gegevens bewaard?

 

Wij bewaren je gegevens zo lang als nodig is om onze doeleinden zoals opgelijst in punt 2 te bereiken. Zodra de doeleinden bereikt zijn, worden je gegevens gewist.

 

7. Wat zijn jouw rechten en hoe kan je ze uitoefenen?

Je kan op elk moment vragen om informatie en toegang, inzage, rectificatie, verwijdering, overdraagbaarheid van je gegevens en de beperking van de verwerking, alsook bezwaar aantekenen tegen de verwerking van je gegevens. 
Om je rechten uit te oefenenen, volstaat het ons een mail te sturen naar het volgend adres: info@walk.brussels. Wij stellen dan alles in het werk om zo snel als mogelijk je aanvraag te behandelen en het nodige te doen.

 

8. Wie heeft toegang tot je gegevens en met wie worden ze gedeeld?

 

Onze medewerkers en toeleveranciers hebben slechts toegang tot je gegevens voor zover dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden (zie punt 2). Elk van hen is onderworpen aan strikte vertrouwelijkheidsverplichtingen.

9. Dragen wij je gegevens door aan het buitenland?

Oui, Ja, in het kader van onze enquêtes wordt een internationale overdracht "EU to US" verricht met inachtneming van de wettelijke bepalingen die in de GDPR zijn opgenomen. Er worden geen gevoelige gegevens opgeslagen of doorgegeven.

10. Hoe informatie over ons ontvangen?

 

Met jouw toestemming of op basis van ons legitiem belang in onze relatie, zullen wij je inschrijven op onze nieuwsbrief en je andere soortgelijke producten of diensten aanbieden die voor jou interessant kunnen zijn. Je kunt je op elk moment uitschrijven en je toestemming voor deze berichtgeving intrekken door een e-mail te sturen naar info@walk.brussels.

11. Wat is ons beleid inzake gegevens van minderjarigen?

 

Onze website is niet bedoeld voor kinderen jonger dan 18 jaar. Indien je merkt dat jouw minderjarig kind met ons persoonsgegevens heeft gedeeld zonder jouw toestemming, neem dan contact met ons op via info@walk.brussels.

12. Wat gebeurt er wanneer deze verklaring wordt gewijzigd?

 

Indien we wijzigingen aanbrengen in dit beleid, zullen we je daarvan op de hoogte stellen via onze website. Vergeet niet om het Privacybeleid regelmatig te controleren en het liefst telkens wanneer je onze site bezoekt. De ingangsdatum van de verklaring staat bovenaan dit document.

13. Wat te doen in geval van een geschil?

 

Lange juridische processen zijn voor niemand goed. In geval van een geschil tussen ons, verbinden wij ons ertoe een dialoog te voeren en open te staan voor het vinden van een minnelijke schikking. Je kunt ook contact opnemen met de Gegevensbeschermingsautoriteit.

bottom of page