top of page

Make-over voor pleinen

Koningin Astridplein: voor-na:


Madou (tijdelijk) : walking madou

Jourdanplein: voor-na

Dumonplein: voor-na



Dit nieuwe type inrichting verandert onze visie op stadsontwikkeling, zo vertelt Michel Hubert in dit artikel. Op het moment dat deze ruimtes werden aangelegd, werd vooral de auto in het middelpunt geplaatst, maar nu weerspiegelen ze nieuwe verplaatsingsgewoonten en ecologische uitdagingen.


Deze pleinen tonen dat de tijd van koning auto achter ons ligt, dat andere gebruikers van de openbare ruimte ook hun plek hebben, zowel om zich te verplaatsen als om er te verblijven.


Voordelen van voetgangerszones


  • Ze stimuleren mensen om hun verplaatsingsgewoonten te herzien;

  • Ze maken plaats vrij voor andere activiteiten en transportwijzen, maar ook voor groene ruimtes en onthardingsprojecten;

  • Ze verminderen de autodruk, en dus ook de lucht- en geluidsvervuiling;

  • Ze leveren een positieve bijdrage aan de klimaatproblematiek;

  • Ze zetten het culturele en architecturale erfgoed (opnieuw) in de verf.


Waarom roepen die voetgangerszones dan zoveel discussie op?


Om te beginnen worden de dagelijkse verplaatsingsgewoonten zo in vraag gesteld en zelfs belemmerd. En we weten allemaal dat mensen niet van verandering houden ... Precies om die reden zijn testfases en overleg- of participatiemomenten essentieel: het terrein wordt op die manier geëffend en de angst wordt (deels) weggenomen.


In zijn artikel legt Michel Hubert ook uit dat de invoering ervan “(...) wordt bedreigd door de versnippering van de betrokken institutionele niveaus (tussen de niveaus onderling en op elk niveau zelf), de machtsverhoudingen die de voltooiing van het project in de weg staan, tekortkomingen in de aangewende beleidsinstrumenten (strategische plannen, economische incentives, participatieprocessen ...) en onduidelijke doelstellingen”.


De grote uitdaging die we uit dit artikel meenemen is de paradigmashift, de verandering in denkbeelden die we hierboven al ter sprake brachten. Een voetgangerszone kan pas een echte positieve impact hebben wanneer ze in een globaler project wordt ingebed om:

  • overlast van elke aard (verkeer, geluid, vervuiling …) te vermijden en te voorkomen;

  • de openbare ruimte daadwerkelijk te delen, zodat alle gebruikers en functies er hun plaats vinden, en de kwaliteit en het comfort van de voetgangers voorop staat;

  • communicatiecampagnes en campagnes over het gebruik van de openbare ruimte uit te rollen op het ritme van de veranderingen.

0 opmerkingen

Comments


bottom of page